Algemene voorwaarden Facoll Nederland B.V.

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van al de offertes, facturen en overeenkomsten gesloten tussen  Facoll Nederland B.V. gevestigd te Gorinchem, ongeacht of zij strekken tot levering van goederen dan wel van andere prestaties. De uitvoering en de betaling van alle goederen en prestaties van Facoll Nederland B.V. zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt. De toepassing van de bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer worden uitgesloten, zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.
 2. Bestellingen en offertes
  Alle offertes van Facoll Nederland B.V. zijn vrijblijvend. Een bestelling of opdracht is voor Facoll Nederland B.V. niet bindend dan na haar schriftelijke aanvaarding. Facoll Nederland B.V. is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat zij de wijziging schriftelijk heeft bevestigd en de afnemer alle extra kosten heeft vergoed die voor Facoll Nederland B.V. uit de wijziging voortvloeien.
 3. Gegevens
  De in offertes, folders, catalogi of andere documentatie vermelde maten, gewichten en andere gegevens, alsmede de erin opgenomen afbeeldingen van onze producten, hebben een informatief en vrijblijvend karakter. Aan deze gegevens of afbeeldingen is Facoll Nederland B.V. niet gebonden. Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema’s, ontwerpen, tekeningen, monsters en modellen die door Facoll Nederland B.V. zijn vervaardigd en/of aan haar afnemers zijn verstrekt, blijven eigendom van Facoll Nederland B.V. en zij mogen zonder haar schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden getoond of ter beschikking gesteld worden. Zij dienen op verzoek van Facoll Nederland B.V. aan haar te worden teruggegeven. Afnemers staan jegens Facoll Nederland B.V. in voor de juistheid van de door hen verstrekte tekeningen, berekeningen, ramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens en de toepassing daarvan aanvaardt Facoll Nederland B.V. geen enkele verantwoordelijkheid. Indien Facoll Nederland B.V. producten vervaardigt naar tekeningen, monsters, modellen of in het algemeen aanwijzingen die Facoll Nederland B.V. door de afnemer ter beschikking zijn gesteld, garandeert deze dat de te leveren producten in het land van bestemming, geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van een ander, en de afnemer verbindt zich Facoll Nederland B.V. volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake. Van alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht zal Facoll Nederland B.V. de afnemer onverwijld in kennis stellen. Facoll Nederland B.V. zal bij ontvangst van dergelijke bezwaren het recht hebben de vervaardiging en levering van de producten te staken en van de afnemer vergoeding te vorderen van alle schade of kosten die uit dien hoofde voor Facoll Nederland B.V. mochten ontstaan.
 4. Controle
  De afnemer is bevoegd, zowel tijdens het vervaardigen als na de voltooiing van het werk, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties worden in de normale werkuren in de werkplaats uitgevoerd, nadat met Facoll Nederland B.V. tevoren dag en uur overeengekomen werd. De kosten die voortkomen uit dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de afnemer.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven eigendom van Facoll Nederland B.V. tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs, onverminderd de overgang van het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van het goed naar de afnemer vanaf de levering. De afnemer heeft evenwel het recht de hem geleverde producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij ingeval van wanprestatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer het recht de producten die zich bij de afnemer bevinden, terug te nemen. Voor dat geval verleent de afnemer ons reeds bij het aangaan van een overeenkomst het recht toegang te verschaffen tot zijn terreinen en opstallen. Het eigendom en het risico van matrijzen, die door Facoll Nederland B.V. worden vervaardigd voor rekening van de afnemer, gaan op de afnemer over op het tijdstip waarop zij in gebruik worden genomen voor het vervaardigen van de door de afnemer bestemde producten. Deze matrijzen zullen niet eerder dan na verloop van twee jaar, nadat de laatste producten die ermee zijn vervaardigd aan de afnemer zijn afgeleverd, ter beschikking van de afnemer worden gesteld of zoveel later nadat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben zijn betaald. Bij verlies of beschadiging van de matrijs is Facoll Nederland B.V. slechts aansprakelijk, indien dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. In zo een geval zal Facoll Nederland B.V. voor eigen rekening zorg dragen voor herstel of vervanging naar eigen keuze. Voor andere of verdere schade of kosten, van welke aard ook is Facoll Nederland B.V. nimmer aansprakelijk. Indien de afnemer één jaar nadat formeel de periode van twee jaar is verstreken niet om afgifte heeft gevraagd, of zoveel eerder als een matrijs naar het oordeel van Facoll Nederland B.V. niet meer geschikt is voor een normale productie, zijn wij gerechtigd naar eigen goeddunken over de matrijzen te beschikken, eventuele vernietiging en/of vervreemding daaronder begrepen, zonder deswege tot enige verantwoording of schadevergoeding aan de afnemer te zijn gehouden. Facoll Nederland B.V. is niet gehouden met het vervaardigen van een matrijs een aanvang te maken dan nadat de afnemer Facoll Nederland B.V. de overeengekomen vergoeding heeft betaald of indien geen vergoeding is overeengekomen, de kosten die naar redelijke maatstaven met de vervaardiging van de matrijs zijn gemoeid. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op eventuele wijzigingen, verbeteringen of reparaties van een matrijs.
 6. Levering
  De levering van onze producten geschiedt op de conditie “delivered duty paid” (DDP) volgens Incoterms 2010 met overeengekomen plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen draagt Facoll Nederland B.V. zorg voor de verzending van de producten en zijn de vrachtkosten tot het overeengekomen leveringsadres voor rekening van Facoll Nederland B.V.. Alle verdere vracht- en andere kosten zijn voor rekening van de afnemer. Voor orders beneden een door Facoll Nederland B.V. van tijd tot tijd vast te stellen factuurbedrag behouden wij ons het recht voor de volledige vracht- en andere kosten aan de afnemer in rekening te brengen. De afnemer zal Facoll Nederland B.V. tijdig de nodige verzendinstructies overmaken, bij gebreke hiervan is de afnemer aansprakelijk voor de schade en kosten die hiervan het gevolg mochten zijn. De afnemer moet op de plaats van bestemming voor voldoende losfaciliteiten zorgen en hiervan de kosten ten laste nemen. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de dag van schriftelijke aanvaarding van de bestelling of opdracht zoals omschreven in artikel 2, mits Facoll Nederland B.V. in het bezit is van alle door de afnemer te verstrekken gegevens (anders geldt deze laatste dag); of vanaf de dag waarop Facoll Nederland B.V. een termijnbetaling ontvangt, indien in de overeenkomst een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een benadering. In geval van overmacht wordt de leveringstermijn opgeschort. Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welk oorzaak ook, is Facoll Nederland B.V. niet in gebreke. Wanneer de afnemer weigert, om welke reden ook, de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag e.d. voor zijn rekening. Indien de afnemer dit verzoekt, zorgt Facoll Nederland B.V., voor rekening van de afnemer, voor de verzekering der goederen. Indien de afnemer deze goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door Facoll Nederland B.V., mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. De voor meermaals gebruik bestemde verpakking van de producten blijft eigendom van Facoll Nederland B.V.. De afnemer zal deze verpakking ter beschikking houden van Facoll Nederland B.V.. Voor eventueel verlies of schade is de afnemer aansprakelijk.

 1. Betaling
  Alle betalingen gebeuren in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij. Alle prijzen zijn excl. BTW en alle huidige en toekomstige belastingen en heffingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de afnemer. De in een offerte vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende loon- en materiaalkosten. Wijzigingen van de kostprijs ten gevolge van een wijziging in de loon- en materiaalkosten na het uitbrengen van een offerte mag Facoll Nederland B.V. doorberekenen aan haar afnemers voor zover de wijziging Facoll Nederland B.V. ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn, tenzij uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen. Facoll Nederland B.V. kan rechten, heffingen en belastingen op producten of op grondstoffen waaruit de producten worden vervaardigd ten laste van de afnemer brengen voor zover zij zijn ingevoerd of verhoogd na de datum waarop een offerte is uitgebracht, en voorts ook alle verhogingen van vracht- en assurantiekosten, alsmede de gevolgen van wijzigingen in de wisselkoersen. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, op de zetel van Facoll Nederland B.V. te Gorinchem. Wanneer de afnemer niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, heeft Facoll Nederland B.V. vanaf de dag na de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen 10% van het openstaande factuurbedrag per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 75 EURO) als schadebeding, onverminderd het recht op integrale schadevergoeding indien de werkelijke schade de forfaitaire vergoeding overstijgt. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de afnemer van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij niet-inontvangstneming van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt Facoll Nederland B.V. zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Eventuele geschillen geven de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Wanneer de afnemer niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, heeft Facoll Nederland B.V. bovendien recht op een redelijke schadeloosstelling door de afnemer voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
 2. Financiële waarborgen
  Facoll Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze zekerheden te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen, indien het na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht, waaronder in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, de aangifte van faillissement, vertraging in de betalingen aan de RSZ, enz.. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist. Voor nog uit te voeren leveringen heeft de Facoll Nederland B.V. in dit geval het recht om een voorafgaande betaling op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, bij gebreke waarvan de Facoll Nederland B.V. gerechtigd is de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. Ontbindend beding
  Als een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of ingeval artikel 8 toegepast moet worden, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn indien Facoll Nederland B.V. hiertoe haar wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Facoll Nederland B.V. heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.
 4. Klachten en waarborg
  Alvorens de hem geleverde producten te gebruiken of te verwerken, dient de afnemer te controleren of de producten overeenkomen met zijn bestelling en Facoll Nederland B.V. binnen de 3 werkdagen na de levering schriftelijk op de hoogte te brengen van enige niet conformiteit of zichtbaar gebrek. Voor andere gebreken dient deze kennisgeving plaats te vinden binnen de 6 werkdagen nadat dit gebrek zich gemanifesteerd heeft. Facoll Nederland B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor gebreken die blijken meer dan 1 jaar na de ingebruikneming. Deze ingebruikneming wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen zijn geleverd op het door de afnemer opgegeven leveringsadres in Nederland en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied. Indien de producten bij aflevering of bij aanbieding ter vervoer in ontvangst genomen zijn zonder opmerkingen over de uiterlijke staat van de verpakking, worden zij geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Iedere verplichting tot herstel of vervanging vervalt van rechtswege, indien de afnemer Facoll Nederland B.V. niet tijdig van de niet-conformiteit of het gebrek in kennis stelt, dan wel de producten na de levering verwerkt of gebruikt. Mits de afnemer zijn betalings- en andere verplichtingen volledig is nagekomen, en voor zover de niet-conformiteit en/of het gebrek (aan de goederen zelf) tijdig is gemeld, niet het gevolg is van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de afnemer of van derden, zal Facoll Nederland B.V. de niet-conforme of gebrekkige producten herstellen of, indien dit volgens Facoll Nederland B.V. niet meer mogelijk is, vervangen of de verkoopprijs terugbetalen, naargelang de keuze van Facoll Nederland B.V.. Bij vervanging dient de afnemer het gebrekkige of niet-conforme product terug te bezorgen aan Facoll Nederland B.V.. Deze waarborg geldt niet voor de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden, noch voor producten of onderdelen die afkomstig waren van derden. Indien het gaat om een fabricage volgens een plan door de afnemer geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.
 1. Aansprakelijkheid
  Facoll Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade (zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst van de afnemer of enige betwisting uitgaande van een derde), gevorderd op contractuele of buitencontractuele grondslag, ook niet in geval van eigen zware fout of zware en opzettelijke fout van haar medewerkers. Voor directe schade (voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade) veroorzaakt door producten of diensten geleverd door Facoll Nederland B.V., is Facoll Nederland B.V. enkel aansprakelijk in geval de afnemer het bewijs levert van een zware fout. Zij is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan de afnemer niet bewijst dat Facoll Nederland B.V. deze kende. De aansprakelijkheid van Facoll Nederland B.V. is in ieder geval beperkt tot de netto-factuurwaarde van de geleverde producten of diensten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven. De afnemer vrijwaart Facoll Nederland B.V. voor alle aanspraken of vorderingen die derden tegen haar zouden kunnen richten op grond van schade, van welke aard ook, in verband met de levering of het gebruik van de producten van Facoll Nederland B.V..
 2. Overmacht
  Wordt beschouwd als overmacht, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen. De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Overmacht ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van Facoll Nederland B.V. als van de afnemer.
 3. Toepasselijk recht
  De overeenkomst wordt door het Nederlandse recht beheerst.
 4. Ongeldige clausules
  De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van deze overeenkomst mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.